Dorpsraad


Het Leuvenheims Belang vervult - naast de belangenbehartiging voor de inwoners van Leuvenheim - ook de functie van dorpsraad van de gemeente Brummen. In samenwerking met de gemeente zijn voor de wijk- en dorpsraden de volgende beleidsdoelen vastgelegd:

  • Het door middel van participatie dan wel consultatie betrekken van de burgers bij de voorbereiding en/of uitvoering van beleid van het gemeentebestuur.

  • Bijdragen aan de verbetering van de kwaliteit van de woon- en leefomgeving. Deze activiteiten mogen niet strijdig zijn met het gemeentelijk beleid op welk terrein dan ook. Bij twijfel dient de wijkraad vooraf overleg te plegen met het college van Burgemeester en wethouders.

  • Bijdragen aan het welzijn van de wijk/dorp. deze activiteiten mogen niet strijdig zijn met het gemeentelijk beleid op welk terrein dan ook. Bij twijfel dient de wijkraad vooraf overleg te plegen met het college van Burgemeester en wethouders.